ردیف سهامدار درصد سهام
1 تست 40%
2 تست ۱ 60%
- جمع 100%
Top