اجرای مانور زلزله در مالیبل
22 آبان 1402

اجرای مانور زلزله در مالیبل

مانور زلزله تخلیه امن و امداد با هدف آمادگی کارکنان در شرکت مالیبل سایپا برگزار شد.

به گزارش مالیبل خبر مانور زلزله، تخلیه امن و امداد با هدف آمادگی پرسنل شرکت در مواجهه با شرایط زلزله حین کار و تولید و آمادگی همیاران HSE جهت تخلیه امن و سرشماری کارکنان و بررسی سرعت عملکرد تیم های فنی و تاسیسات، تیم آتش نشانی و تیم امداد و اورژانس در سالن ماشینکاری شرکت مالیبل سایپا برگزار شد.

این مانور با همکاری واحد های مرتبط از قبیلHSE ، حراست، فنی، ارتباطات و خدمات، مطابق سناریو تعیین شده برگزار و نواقص و فرصت های بهبود توسط تیم ارزیابی شناسایی گردید.

مانور های آمادگی در مواجهه با شرایط اضطراری همواره با توجه به شناسایی و ارزیابی ریسک های صورت گرفته، سوابق حوادث، امکانات و تجهیزات شرکت و … نیاز سنجی شده و با توجه به نوع مانور، در فواصل زمانی معین برگزار می گردد.

Top