اخذ گواهینامه سطح اول منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا در مالیبل سایپا
24 اسفند 1401

اخذ گواهینامه سطح اول منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا در مالیبل سایپا

شرکت مالیبل سایپا موفق به اخذ گواهینامه سطح اول در حوزه منابع انسانی، به عنوان شرکت سرآمد در میان شرکت های گروه خودروسازی سایپا معرفی شد.

اثر بخشی و کارایی منابع انسانی بر اساس اهداف تعیین شده و عملکرد صورت پذیرفته با توجه به شاخص های تعریف شده منابع انسانی در سطح گروه خودرو سازی سایپا بررسی شد که با انطباق تمامی فرآیندها، مدیریت اداری و‌توسعه منابع انسانی شرکت مالیبل سایپا کسب امتیاز کامل به عنوان سرآمد و سطح اول این ممیزی انتخاب شد.

عملکرد منابع انسانی شرکت مالیبل سایپا در حوزه های ؛ برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش و توسعه ، بهره وری و تعالی منابع انسانی ، خدمات پشتیبانی و رفاه کارکنان ، روابط کار کارکنان ، ایمنی و بهداشت در این ممیزی بررسی و ارزیابی گردید.

Top