برگزاری ارزیابی SEMS شرکت مالیبل سایپا
22 آبان 1402

برگزاری ارزیابی SEMS شرکت مالیبل سایپا

ارزیابی سیستم SEMS شرکت مالیبل سایپا با رویکرد مراقبتی و بررسی اقدامات صورت گرفته روی فرصت های بهبود شناسایی شده در دوره قبل برگزار گردید.

به گزارش مالیبل خبر شرکت مالیبل سایپا در قالب کار تیمی، تمامی موارد مطرح شده در ارزیابی سال گذشته را مورد توجه و اقدام قرار داده و شواهد آن توسط تیم ارزیابی کننده مورد ملاحظه قرار گرفت.

 مدل ارزیابی سیستم مهندسی سایپا (SAIPA ENGINEERING MANAGEMENT SYSTEM) که به طور مختصر مدل SEMS نامیده می شود، مدلی مبتنی بر مدل های جهانی در حوزه تعالی و بهره وری سازمانی بوده و مبنایی برای ارزیابی عملکرد سازمان مهندسی شرکت های گروه می باشد. این مدل دارای نگرش سیستمی و رویکردی فرایندگرا به فعالیت های سازمان مهندسی بوده و منجر به ایجاد زبان مشترک و همگرایی در مهندسی گروه و نهایتا موجب بهبود و ارتقاء سیستم مهندسی می گردد.

برگزاری جلسه ارزیابی ها و ممیزی ها، موجب ارتقا و بهبود مستمر در عملکرد شرکت مالیبل سایپا در مسیر نیل به اهداف سازمانی می گردد.

Top