راه اندازی ربات رنگ ماهیچه در مالیبل
04 بهمن 1402

راه اندازی ربات رنگ ماهیچه در مالیبل

اجرای پروژه ربات رنگ ماهیچه در سالن ماهیچه سازی یکی از پروژههای مهم مالیبل در راستای مکانیزه کردن خطوط تولید است که باعث افزایش راندمان و دقت در فرآیند تولید میشود.
ربات رنگ ماهیچــه دارای ویژگی هایی نظیر کاهش زمان فرآیند تولیدی، همپوشــانی ســایر ماهیچه ها مانند بلوک نیسان، پوســته گیربکس، دقت در کیفیت رنگ آمیزی ماهیچه های مربوطه و رعایت مســایل ارگونومی کارکنان اســت. این پروژه در راستای تولیدبلوک سیلندر ME16 و به منظور بالا بردن راندمان تولید قطعه مذکور، کاهــش ضایعات و دوباره کاری و دقت در فرآیند تولیدی تعریف شده است.

Top