تهیه و سرو غذای پرسنل

کد : 018-1401
برگزار کننده : امور پیمانکاران
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1401-06-21 تا تاریخ 1401-06-30
زمان عودت اسناد : 1401/07/10
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - شرکت مالیبل سایپا
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب ۱۱۰۲۸۰۰۲۷۳۶۰۸ یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : دانلود
Top