خرید پالت های فلزی طبقاتی و کفی مخصوص ماهیچه و قطعه

کد : 1403-011
برگزار کننده : امور پیمانکاران
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1403/03/23 تا تاریخ 1403/03/30
زمان عودت اسناد : 1403/04/6
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - شرکت مالیبل سایپا
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : دانلود
Top