مناقصه حمل و نقل

کد : 001
برگزار کننده : شرکت مالیبل سایپا
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1400-10-03 تا تاریخ 1400-10-10
زمان عودت اسناد :
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب ۱۱۰۲۸۰۰۲۷۳۶۰۸ (شماره حساب سپه سایپا) یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : موجود نیست
Top