• دستگاه تست الک دیجیتالی

ساخت کمپانی Disa
جهت تعیین دانه بندی و AFS ماسه های ریخته گری

 

 • دستگاه استحکام کششی گرم ماسه های شل (چسبدار)

ساخت کمپانی Disa
جهت اندازه گیری میزان استحکام کششی گرم ماسه های رزینی

 

 • دستگاه دانسیته سنج :

ساخت کمپانیBEL  ایتالیا
جهت اندازه گیری دانسیته انواع نمونه ها و قطعات جامد

 

 • دستگاه PH متر دیجیتالی و کاغذی

ساخت کمپانی RADIOMETER فرانسه
ساخت کمپانی ADWA ایتالیا
جهت اندازه گیری محیط اسیدی، بازی یا خنثی انواع مواد و محلولها
 • دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی
ساخت کمپانی  Sartoriusآلمان

 

 • دستگاه نفوذ پذیری برقی :

ساخت کمپانی جرج فیشر  +GFسوئیس
جهت اندازه گیری میزان قابلیت عبور گاز ماسه های قالبگیری

 

 • دستگاه یونیور سال دیجیتالی ماسه قالبگیری

ساخت کمپانی Disa
جهت اندازه گیری خواص ماسه قالبگیری از قبیل استحکام فشاری تر، استحکام برشی تر، استحکام دونیم شوندگی تر ودرصد فشردگی ماسه های قالبگیری

 

 • دستگاه استحکام کششی تر (WTS)

جهت اندازه گیری میزان استحکام کششی گرم-تر ماسه قالبگیری و بنتونیتهای نو
 ساخت کمپانی Disa

 

 • کوره برقی دیجیتالی

دو دستگاه:

ساخت کمپانی Nabertherm آلمان ۰-۱۲۰۰ درجه سانتی گراد
 ساخت کمپانی طب آزما ایران ۰-۱۲۰۰  درجه سانتی گراد

 

دستگاه کربن گوگرد  Leco

جهت اندازه گیری درصد کربن و گوگرد قطعات و مواد اولیه از قبیل گرافیت و پودر ذغال ساخت کمپانی  Lecoآمریکا
 • دستگاه سانتریفیوژ برقی :

ساخت شرکت طب آزما ایران
جهت سانتریفیوژ کردن مواد آماده شده از قبیل مخلوط بنتونیت جهت اندازه گیری مقدار مونت موریلونیت

 

 • دستگاه ضریب خرد شوندگی Shatter index

ساخت کمپانی جرج فیشر  +GFسوئیس
جهت بررسی خواص ماسه قالبگیری تر

 

 • دستگاه استریو میکروسکوپ

ساخت کمپانی Radical  کشور هند
جهت بررسی عیوب ظاهری قطعات ریخته گری، شکل دانه ها و مواد اولیه

 

دستگاه ذوب مجدد REMELT

ساخت کمپانی LINN کشور آلمان
جهت تهیه نمونه پولکی از قطعات برای آنالیز کوآنتومتر

 

 

Top