آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مالیبل سایپا ( سهامی عام )
08 خرداد 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مالیبل سایپا ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مالیبل سایپا ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره 10192 و شناسه ملی 10100415336

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مالیبل سایپا ( سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 شرکت که راس ساعت 11 صبح  روز شنبه مورخ  22/03/1400 در محل شرکت مگاموتور سالن کنفرانس مدیریت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد تشکیل میشود حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399 .

2- بررسی و تصویب ترازنامه و سود وزیان سال منتهی به 30/12/1399 .

3- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400 .

4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .

5- انتخاب اعضای هیئت مدیره .

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

7- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

هیئت مدیره

شرکت مالیبل سایپا

Top