دوشنبه های ورزشی در مالیبل
16 بهمن 1402

دوشنبه های ورزشی در مالیبل

ورزش صبگاهی با هدف نشاط و تندرستی کارکنان در روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می گردد.

با هدف ترویج نشاط و امید در سطح شرکت و حفظ سلامتی کارکنان دوشنبه های ورزشی مالیبل با مشارکت پرسنل مالیبل اجرا می شود.

در این برنامه ها، هر هفته کارکنان یکی از سالن ها مدت کوتاهی به اجرای حرکات ورزشی می پردازند.

Top