بازدید مدیرعامل محترم و عضو محترم هیئت مدیره مالیبل
28 دی 1398

بازدید مدیرعامل محترم و عضو محترم هیئت مدیره مالیبل

ازدید مدیرعامل محترم و عضو محترم هیئت مدیره مالیبل سایپا از بخش های مختلف شرکت در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری هوشمند

Top