مدیرعامل مالیبل سایپا تاکید کرد: لزوم توسعه رویکرد فرایندی و مشتری محوری
24 خرداد 1401

مدیرعامل مالیبل سایپا تاکید کرد: لزوم توسعه رویکرد فرایندی و مشتری محوری

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت با حضور نمایندگان ممیزی شرکتIMQ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مالیبل با توجه به داده ها و بحث های مربوط به کیفیت برگزار شد.

طبق برنامه هماهنگ شده داده های مربوط با ممیزی مراقبتی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی یک سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

شهرام مسلم پور مدیر عامل شرکت مالیبل در خصوص این ممیزی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مالیبل آماده انجام فرایندهای بهبود مورد نیاز است. همکاران در شرکت مالیبل با توسعه رویکرد فرایندی و مشتری محوری در شرکت نسبت به بهبود مستمر فرایندها اقدام می نمایند.

‏مدیرعامل شرکت مالیبل از تعیین نقطه هدف تولید در سال جدید خبر داد و گفت: از مهمترین اهداف شرکت افزایش تولید به منظور دستیابی گروه سایپا به هدف 650 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 است.

در این ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت و زیست محیطی بررسی شد و ممیزان رویکرد شرکت را خوب و رو به توسعه اعلام نمودند در پی این جلسات نقاط مثبت و ضعف، فرصت های بهبود سازمان و عدم انطباق ها مورد بررسی شد.
گفتنی است این ممیزی با بازدید و مصاحبه از بخش های سازمان طی دو روز ادامه یافت و نتایج آن در جلسه اختتامیه در حضور مدیر عامل و مدیران ارشد اعلام و شرکت مالیبل سایپا توسط ممیزان به مدت یکسال دیگر برای تمدید گواهینامه توصیه گردید.

Top