اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی با راننده جهت ماموریت های داخل و بیرون شهری

کد : 1403-007
برگزار کننده : امور پیمانکاران
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1403/03/05 تا تاریخ 1403/03/10
زمان عودت اسناد : 1403/03/19
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران - کیومتر 15 جاده مخصوص کرج - شرکت مالیبل سایپا
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : دانلود
Top