حمل و نقل درون و برون شهری محصولات تولیدی

کد : 1401-036
برگزار کننده : امور پیمانکاران
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1401-11-30 تا تاریخ 1401-12-04
زمان عودت اسناد : 1401/12/09
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - شرکت مالیبل سایپا
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : دانلود
Top