عملیات ماشینکاری دیسک نیسان

کد : 1401-030
برگزار کننده : امور پیمانکاران
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1401-10-10 تا تاریخ 1401-10-15
زمان عودت اسناد : 1401/10/21
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - شرکت مالیبل سایپا
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : دانلود
Top