ماشینکاری کاسه چرخ تیبا و دیسک ترمز پراید و تیبا

کد : 1401-017
برگزار کننده : امور پیمانکاران
زمان توزیع اسناد از تاریخ 1401-05-22 تا تاریخ 1401-05-25
زمان عودت اسناد : 03/06/1401
محل ارائه اسناد مناقصه : تهران- کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج- روبروی شرکت سایپا- شرکت مالیبل سایپا
دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 44180184 امور پیمانکاران
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مناقصه(فیش واریزی به شماره حساب 1102800273608 یا ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی )
مستندات : دانلود
Top